Buz Hokeyi Hakemlik Kursu ve Semineri Yapılacaktır.

25-26 Kasım 2017 tarihlerinde Buz Hokeyi Aday Hakemlik Kursu ile Hakemlik Semineri, Kocaeli Buz Pistinde yapılacaktır.

14 KASIM 2017
Hakem Olabilme Koşulları:

Hakem adaylarında bulunması gereken nitelikler aşağıda belirtilmiştir.

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

c) Daha önce buz hokeyi veya başka bir spor dalında, hakem, sporcu veya başka bir görevde iken altı aydan fazla hak mahrumiyeti veya müsabakalardan men cezası almamış olmak

d) En az lise veya dengi okul mezunu olmak ( milli sporcularda bu koşul aranmaz),

e) 18 yaşından gün almış olmak,

f) Hakemlik yapmak için zihinsel ve fiziksel bir özrü olmadığını sağlık raporu ile belgelemek,

g) Düzenlenen hakem kurslarında 70 (yetmiş) veya üzeri puan almış olmak.

Aday Hakemlik Kursu Katılımcılarından İstenilen Belgeler:

1) İyi hal kağıdı (Adli Sicil Kaydı)

2) Men cezası almadığına dair yazı

3) En az lise ve dengi okul diplomasının fotokopisi

4) Nüfus cüzdanı fotokopisi

5) Sağlık raporu

6) Kurs katılım ücreti dekontu

7) 2 adet vesikalık fotoğraf

8) İletişim bilgileri

Kurs ücretleri;

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

Federasyon Hesap No: 250TL

Garanti bankası Bahçelievler/Ankara şubesi

IBAN: TR 60 0006 2000 0170 0006 2964 08

(Açıklama kısmına: Buz Hokeyi Hakemlik Kursu Semineri ve Ad-Soyad yazılacaktır.)

NOT: İstenilen belgeler kurs başlamadan önce kurs sorumlusuna teslim edilecektir. Belgesi eksik olan ya da belgesi olmayanlar kursa katılamayacaklardır.